fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenie

1.) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.outdoorkids.sk

2.) Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru.

3.). Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim (prevádzkovateľ internetového obchodu) a kupujúcim.

4.) Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.


Článok II
Vymedzenie pojmov

1.) Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.outdoorkids.sk je  Lezecká stena, s.r.o. , IČO: 46735151, so sídlom Stará Ivanská cesta 1/B, 821 04 Bratislava

2.) Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

3.) Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“) a zák. o ochrane spotrebiteľa, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

4.) Kupujúcim podnikateľom je v zmysle ust. § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

• osoba zapísaná v obchodnom registri ,

• osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

• fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

5.)Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

6.) Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk
anna.dubekova@soi.sk

ba@soi.sk


Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.) V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky internetového obchodu www.outdoorkids.sk. Odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, avšak toto potvrdenie nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu na základe objednávky, ktorá je záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

2.) V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom. Kúpna zmluva je uzatvorená až okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto jeho návrhom po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

3.) Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

4.) Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

5.) Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchoduwww.outdoorkids.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.


Článok IV
Cena tovaru

1.) Ceny jednotlivých produktov sú na internetovom obchode www.outdoorkids.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.

2.) Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný so svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na internetovom obchode www.outdoorkids.sk .

3.) Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (poštovné, balné a iné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

4.) Kupujúci si vyhradzuje právo zmeny presnej ceny tovaru v nadväznosti na zmenu ceny výrobcom alebo dovozcom. Zmena ceny bude kupujúcemu oznámená najneskôr v potvrdení objednávky. V prípade, že so zmenou ceny nesúhlasí, je oprávnený objednávku najneskôr do 24 hodín stornovať. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.


Článok V
Platobné podmienky

1.) Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • Prevodom/Vkladom na účet
  Na základe záväznej objednávky bude kupujúcemu doručená zálohová faktúra (predfaktúra), ktorú kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho. Zálohová faktúra je splatná okamžite a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak. Po riadnom uhradení zálohovej faktúry bude objednaný tovar doručený kupujúcemu.
 • Dobierkou
  V mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca). Za platbou dobierkou účtujeme 0,60€.
 • Platba kartou cez platobnú bránu (Stripe)
 • Platba kartou alebo v hotovosti na odbernom mieste 

Článok VI
Dodacie podmienky

1.) Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dňa jej doručenia.

2.) Dodacie lehoty sú pre jednotlivé druhy tovaru rôzne. Termín dodania bude predávajúcemu oznámený v potvrdení objednávky. Lehota na dodanie tovaru ktorý je skladom je do 3 pracovných dní, obvykle nasledujúci pracovní deň po uhradení (pripísaní platby na náš účet).

3.) Spôsob dodania si zvolí kupujúci sám pri zadávaní objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.outdoorkids.sk alebo inou možnou formou. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných spôsobov dodania tovaru:

• Osobný odber

– Lezecká stena K2, Stará Ivanská cesta 1B, 821 04 Bratislava (otváracie hodiny nájdete na: https://www.lezeckastena.sk/#)

• Dodanie kuriérom  Packeta
Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré závisí od výšky ceny objednaného tovaru.  S výškou cenu sa kupujúci oboznámi pri zadávaní objednávky na internetovom obchode www.outdoorkids.sk.

• Dodanie  pri objednávkach mimo SR
Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré závisí od výšky ceny tovaru a krajiny dodania.   S výškou cenu sa kupujúci oboznámi pri zadávaní objednávky na internetovom obchode www.outdoorkids.sk.

4.) Pokiaľ sa tovar nachádza u predávajúceho na sklade, môže si ho kupujúci osobne prevziať na adrese odberu, avšak termín prevzatia si zmluvné strany dohodnú vopred. Pri osobnom prevzatí tovaru sa musí kupujúci, prípadne ním splnomocnená osoba dostatočne identifikovať.

5.) Pokiaľ nedôjde k osobnému prevzatiu, predávajúci tovar doručí do miesta určenia uvedeného v objednávke/záväznom potvrdení objednávky.

6.) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke/potvrdení objednávky kupujúceho do 7 dní. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.

7.) Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Pri preberaní produktu spotrebiteľ skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ bez prevzatia zásielky ihneď kontaktuje predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

8.) Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

9.) V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu do miesta určenia uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.

10.) Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, kupujúci je povinný predávajúcemu nahradiť škodu, ktorá v súvislosti s porušením tejto povinnosti predávajúcemu vznikla.


Článok VII
Odstúpenie od zmluvy

1.) Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 24 hodín od okamihu jej odoslania. Pri zmene ceny v zmysle čl. V ods. 4 je kupujúci spotrebiteľ oprávnený stornovať objednávku najneskôr do 24 hodín odo dňa doručenia potvrdenia objednávky, ktoré obsahuje zmenu kúpnej ceny.

2.) Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov..

3.) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

4.) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

5.) Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy nájdete tu .

6.)Tovar môžete vrátiť alebo vymeniť poštou, kuriérom alebo po osobnom dohovore na našom odbernom mieste v Lezeckej stene K2, Stará Ivanská cesta 1B v Bratislave.
Vytlačte si a vyplňte formulár, pošlite ho spolu s tovarom späť na našu adresu.

pri výmene:

 • pri výmene tovaru si overte dostupnosť tovaru na našej stránke. Tovar si môžete rezervovať vytvorením novej objednávky (Zvoľte: „Platba na dobierku“) a do poznámky uveďte čo chcete vymeniť
 • pri výmene tovaru sa účtuje poštovné za opätovné zaslanie tovaru (podľa zvoleného typu dopravy) v prípade, že sa nejedná o osobný odber
 • vymenený tovar odošleme až po prijatí vami zaslaného tovaru na sklad

pri vrátení:

 • uveďte číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý máme poslať peniaze po prijatí tovaru na sklad.
 • Tovar neposielajte na dobierku, balík vráti prepravca späť odosielateľovi.

Stiahnite si a vytlačte FORMULÁR

Naša adresa na vrátenie/výmenu tovaru prostredníctvom slovenskej pošty je:

Outdoorkids.sk

Petra Repčíková

Kadnárova 78

83151 Bratislava

V prípade, že budete tovar zasielať prostredníctvom Slovenskej pošty, pri využití službu pošty „Balík na poštu“, nezabudnite správne zadať pobočku pošty Bratislava 34 a uviesť telefonický kontakt 0911898260.

Naša adresa na vrátenie/výmenu tovaru osobne alebo prostredníctvom kuriéra je:

Lezeckej stene K2

Stará Ivanská cesta 1B

Bratislava

Nezabudnite uviesť telefonický kontakt 0911898260.

Článok I
Všeobecné ustanovenie

1.) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.outdoorkids.sk

2.) Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru.

3.). Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim (prevádzkovateľ internetového obchodu) a kupujúcim.

4.) Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.


Článok II
Vymedzenie pojmov

1.) Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.outdoorkids.sk je  Lezecká stena, s.r.o.

2.) Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

3.) Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“) a zák. o ochrane spotrebiteľa, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

4.) Kupujúcim podnikateľom je v zmysle ust. § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

• osoba zapísaná v obchodnom registri ,

• osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

• fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

5.)Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

6.) Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk
anna.dubekova@soi.sk

ba@soi.sk


Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.) V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky internetového obchodu www.outdoorkids.sk. Odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, avšak toto potvrdenie nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu na základe objednávky, ktorá je záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

2.) V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom. Kúpna zmluva je uzatvorená až okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto jeho návrhom po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

3.) Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

4.) Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

5.) Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchoduwww.outdoorkids.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.


Článok IV
Cena tovaru

1.) Ceny jednotlivých produktov sú na internetovom obchode www.outdoorkids.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.

2.) Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný so svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na tovaru na internetovom obchode www.outdoorkids.sk .

3.) Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (poštovné, balné a iné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

4.) Kupujúci si vyhradzuje právo zmeny presnej ceny tovaru v nadväznosti na zmenu ceny výrobcom alebo dovozcom. Zmena ceny bude kupujúcemu oznámená najneskôr v potvrdení objednávky. V prípade, že so zmenou ceny nesúhlasí, je oprávnený objednávku najneskôr do 24 hodín stornovať. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.


Článok V
Platobné podmienky

1.) Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • Prevodom/Vkladom na účet
  Na základe záväznej objednávky bude kupujúcemu doručená zálohová faktúra (predfaktúra), ktorú kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho. Zálohová faktúra je splatná okamžite a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak. Po riadnom uhradení zálohovej faktúry bude objednaný tovar doručený kupujúcemu.
 • Dobierkou
  V mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca). Za platbou dobierkou účtujeme 0,60€.
 • Platba kartou (stripe)

Článok VI
Dodacie podmienky

1.) Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dňa jej doručenia.

2.) Dodacie lehoty sú pre jednotlivé druhy tovaru rôzne. Termín dodania bude predávajúcemu oznámený v potvrdení objednávky. Lehota na dodanie tovaru ktorý je skladom je do 3 pracovných dní, obvykle nasledujúci pracovní deň po uhradení (pripísaní platby na náš účet).

3.) Spôsob dodania si zvolí kupujúci sám pri zadávaní objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.outdoorkids.sk alebo inou možnou formou. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných spôsobov dodania tovaru:

• Osobný odber

– Lezecká stena K2, Stará Ivanská cesta 1B, 821 04 Bratislava

• Dodanie kuriérom  Packeta
Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré závisí od výšky ceny objednaného tovaru.  S výškou cenu sa kupujúci oboznámi pri zadávaní objednávky na internetovom obchode www.outdoorkids.sk.

• Dodanie  pri objednávkach mimo SR
Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré závisí od výšky ceny tovaru a krajiny dodania.   S výškou cenu sa kupujúci oboznámi pri zadávaní objednávky na internetovom obchode www.outdoorkids.sk.

4.) Pokiaľ sa tovar nachádza u predávajúceho na sklade, môže si ho kupujúci osobne prevziať na adrese odberu, avšak termín prevzatia si zmluvné strany dohodnú vopred. Pri osobnom prevzatí tovaru sa musí kupujúci, prípadne ním splnomocnená osoba dostatočne identifikovať.

5.) Pokiaľ nedôjde k osobnému prevzatiu, predávajúci tovar doručí do miesta určenia uvedeného v objednávke/záväznom potvrdení objednávky.

6.) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke/potvrdení objednávky kupujúceho do 7 dní. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.

7.) Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Pri preberaní produktu spotrebiteľ skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ bez prevzatia zásielky ihneď kontaktuje predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

8.) Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

9.) V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu do miesta určenia uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.

10.) Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, kupujúci je povinný predávajúcemu nahradiť škodu, ktorá v súvislosti s porušením tejto povinnosti predávajúcemu vznikla.


Článok VII
Odstúpenie od zmluvy

1.) Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 24 hodín od okamihu jej odoslania. Pri zmene ceny v zmysle čl. V ods. 4 je kupujúci spotrebiteľ oprávnený stornovať objednávku najneskôr do 24 hodín odo dňa doručenia potvrdenia objednávky, ktoré obsahuje zmenu kúpnej ceny.

2.) Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov..

3.) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

4.) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.

5.) Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy nájdete tu .

6.) Tovar môžete vrátiť alebo vymeniť poštou, kuriérom alebo po osobnom dohovore na našom odbernom mieste v Lezeckej stene K2, Stará Ivanská cesta 1B v Bratislave.
Vytlačte si a vyplňte formulár, pošlite ho spolu s tovarom späť na našu adresu.

pri výmene:

 • pri výmene tovaru si overte dostupnosť tovaru na našej stránke. Tovar si môžete rezervovať vytvorením novej objednávky (Zvoľte: „Platba na dobierku“) a do poznámky uveďte čo chcete vymeniť
 • pri výmene tovaru sa účtuje poštovné za opätovné zaslanie tovaru (podľa zvoleného typu dopravy) v prípade, že sa nejedná o osobný odber
 • vymenený tovar odošleme až po prijatí vami zaslaného tovaru na sklad

pri vrátení:

 • uveďte číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý máme poslať peniaze po prijatí tovaru na sklad.
 • Tovar neposielajte na dobierku, balík vráti prepravca späť odosielateľovi.

Stiahnite si a vytlačte FORMULÁR

Naša adresa na vrátenie/výmenu tovaru prostredníctvom slovenskej pošty je:

Outdoorkids.sk

Petra Repčíková

Kadnárova 78

83151 Bratislava

Naša adresa na vrátenie/výmenu tovaru osobne alebo prostredníctvom kuriéra je:

Lezeckej stene K2

Stará Ivanská cesta 1B

Bratislava

7.) tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) a s kópiou dokladu o kúpe.

8.) náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník.

9.) peniaze za tovar Vám budú vrátené prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

10.) v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosieľajúceho späť .


Článok VIII
ARS – alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kontakt@outdoorkids.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na www.ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Článok IX
Záruka, záručné podmienky

1.) Právna úprava záruky je obsiahnutá v ust. § 620 a nasl. Obč. zák.

2.) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

3.) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

4.) Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

5.) Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

6.) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie alebo ak k chybe došlo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.


Článok X
Ochrana osobných údajov

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

za účelom vybavenia vašej objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch.

Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne pre vybavenie vašej objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s vami.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu:

1) Prevádzkovateľom informačného systému je právnická osoba:

Lezecká stena, s.r.o.
Stará Ivanská ceta 1B
821 04 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod číslom 83430/B oddiel: Sro
IČO: 46735151
DIČ: 2023579217

IČ DPH: SK2023579217

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. Účel spracúvania osobných údajov

1)  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.outdoorkids.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich na nasledovný účel:
• registrácia zákazníka na internetovom obchode www.outdoorkids.sk
• objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.outdoorkids.sk
• potvrdenie objednávky
• uzatvorenie kúpnej zmluvy
• vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
• dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
• evidencia kupujúcich na administratívne účely
• evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
2) Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
• meno a priezvisko
• adresa doručenia
• fakturačná adresa
• kontaktné údaje (tel. č., email)
• údaje o objednávkach
3) V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 1) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.
2) Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.
3) Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
4) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Poskytnutie a s prístupnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.outdoorkids.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko,  adresa pre doručovanie, fakturačná adresa, telefónne číslo a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.
2) Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

6.  Zverejnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

7. Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v§ 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.
4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa §10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit.zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie.
6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
10) Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

8. Zodpovednosť prevádzkovateľa

1) Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
2) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.


Článok XI
Záverečné ustanovenia

1.) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.outdoorkids.sk  v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.

2.) Prevádzkovateľ internetového obchoduwww.outdoorkids.sk  si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.

3.) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.09.2019

Naša adresa na vrátenie/výmenu tovaru osobne alebo prostredníctvom kuriéra je:

Lezeckej stene K2

Stará Ivanská cesta 1B

Bratislava

7.) tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť, musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) a s kópiou dokladu o kúpe.

8.) náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník.

9.) peniaze za tovar Vám budú vrátené prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

10.) v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosieľajúceho späť .


Článok VIII
ARS – alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kontakt@outdoorkids.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na www.ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Článok IX
Záruka, záručné podmienky

1.) Právna úprava záruky je obsiahnutá v ust. § 620 a nasl. Obč. zák.

2.) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

3.) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

4.) Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

5.) Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

6.) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie alebo ak k chybe došlo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.


Článok X
Ochrana osobných údajov

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

za účelom vybavenia vašej objednávky potrebujeme informácie o vašich osobných údajoch.

Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne pre vybavenie vašej objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s vami.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu:

1) Prevádzkovateľom informačného systému je právnická osoba:

Lezecká stena, s.r.o.
Stará Ivanská ceta 1B
821 04 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod číslom 83430/B oddiel: Sro
IČO: 46735151
DIČ: 2023579217

IČ DPH: SK2023579217

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. Účel spracúvania osobných údajov

1)  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.outdoorkids.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich na nasledovný účel:
• registrácia zákazníka na internetovom obchode www.outdoorkids.sk
• objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.outdoorkids.sk
• potvrdenie objednávky
• uzatvorenie kúpnej zmluvy
• vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
• dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
• evidencia kupujúcich na administratívne účely
• evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
2) Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
• meno a priezvisko
• adresa doručenia
• fakturačná adresa
• kontaktné údaje (tel. č., email)
• údaje o objednávkach
3) V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 1) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.
2) Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.
3) Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
4) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Poskytnutie a s prístupnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.outdoorkids.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko,  adresa pre doručovanie, fakturačná adresa, telefónne číslo a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.
2) Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

6.  Zverejnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

7. Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v§ 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.
4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa §10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit.zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie.
6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
10) Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

8. Zodpovednosť prevádzkovateľa

1) Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
2) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.


Článok XI
Záverečné ustanovenia

1.) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.outdoorkids.sk  v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.

2.) Prevádzkovateľ internetového obchoduwww.outdoorkids.sk  si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.

3.) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.09.2019