fbpx

Poštovné

• Osobný odber

–  Lezecká stena K2, Stará Ivanská cesta 1B, 821 04 Bratislava

• Dodanie kuriérom 
Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré závisí od výšky ceny objednaného tovaru. Cena za služby kuriérskej spoločnosti DPD, je stanovená podľa ich cenníka, pričom je zahrnutá v konečnej cene a kupujúci sa s jej výškou oboznámi pri zadávaní objednávky na internetovom obchode www.outdoorkids.sk. Výška poštovného pre dodanie tovaru na Slovensko:

– 3,00 EUR pri objednávke nad 1€

– 0,00 EUR pri objednávke nad 100€

• Dodanie slovenskou poštou (iba pri objednávkach mimo SR)
Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré závisí od výšky ceny tovaru. Výška poštovného pre dodanie tovaru do štátov Európskej únie:

– 4,00 EUR pri objednávke nad 1€

– 6,00 EUR pri objednávke nad 50€

– 25-50,00 EUR pri objednávke nad 150€ v závislosti od štátu EU

4.) Pokiaľ sa tovar nachádza u predávajúceho na sklade, môže si ho kupujúci osobne prevziať na adrese odberu, avšak termín prevzatia si zmluvné strany dohodnú vopred. Pri osobnom prevzatí tovaru sa musí kupujúci, prípadne ním splnomocnená osoba dostatočne identifikovať.

5.) Pokiaľ nedôjde k osobnému prevzatiu, predávajúci tovar doručí do miesta určenia uvedeného v objednávke/záväznom potvrdení objednávky.

6.) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke/potvrdení objednávky kupujúceho. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.

7.) Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Pri preberaní produktu spotrebiteľ skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ bez prevzatia zásielky ihneď kontaktuje predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

8.) Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

9.) V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu do miesta určenia uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.

10.) Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, kupujúci je povinný predávajúcemu nahradiť škodu, ktorá v súvislosti s porušením tejto povinnosti predávajúcemu vznikla.